Co je CCC samodeklarace

Samodeklarace (Selfdeclaration)
Jde o jinou formu povinné CCC certifikace, která byla zavedena pro vybrané produkty již v roce 2018 a podstatně rozšířena v roce 2019. Výrobce produktu podá prohlášení o shodě produktu s požadavky čínských předpisů, předkládá pravidelně důkaz o shodě (laboratorní zpráva) a ručí za permanentní shodu v plném rozsahu. Jako ručitel může být stanoven zplnomocněný zástupce.

Zplnomocněný zástupce
Za produkt může ručit výrobce sám, má-li sídlo v Číně nebo může zvolit zplnomocněného zástupce, kterým může být pouze čínská entita.

Organizace CNCA, CQC a CCAP
Čínský úřad Certification and Accreditation Administration (CNCA) organizačně spravuje systém CCC certifikace formou samodeklarace a vystavuje potvrzení o jejím získání. 

Postup při CCC samodeklaraci
a) volba zplnomocněného zástupce - naše kancelář v Číně splňuje veškeré požadavky čínských úřadů a může vystupovat jako Váš zplnomocněný zástupce
b) předložení žádosti a základní dokumentace čínskému úřadu CNCA, registrace produktu pro CCC samodeklaraci
c) předložení technické dokumentace
d) typová zkouška výrobku v čínské akreditované laboratoři
e) vystavení potvrzení o získání CCC formou samodeklarace (Prohlášení o shodě)
f) opatření výrobku CCC logem a kódem výrobce před importem do Číny v souladu s CCC předpisy

Oproti CCC certifikaci není vyžadována žádná inspekce výrobního závodu čínskou certifikační společností a ani roční dozorové audity. Výrobce však musí v pravidelných intervalech ověřovat shodu produktu s požadavky čínských předpisů (zejména s národními GB normami a implementačními pravidly) a poskytovat o tom úřadu CNCA důkazy.

CCC implementační pravidla a normy
Proces získání certifikace formou samodeklarace se řídí tzv. CNCA implementačním pravidlem (CNCA Implementation Rule) s označením CNCA-00C-008:2019. Dále má každá CCC výrobková kategorie své specifické pravidlo. Současně jsou pro danou výrobkovou kategorii stanoveny normy, podle kterých musí být provedena typová zkouška produktu a pravidelně prokazována shoda. Informace o implementačních pravidlech a čínských národních normách GB rádi na vyžádání poskytneme, našim zákazníkům tyto standardy předáváme zdarma a dodáváme i aktualizační servis.